EU-rahoitteiset projektit

CERV-rahoitusohjelma (Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot)

EU:n CERV-rahoitusohjelma on laaja-alainen perusoikeuksiin, arvoihin ja tasa-arvoon keskittyvä ohjelma, joka on suunnattu ennen kaikkea kansalaisjärjestöille. Oikeudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ohjelman teemat ovat tärkeitä yksityis- ja rikosoikeudellisen järjestelmän kivijalkoja. Lisäksi viranomaiset, yliopistot ja oppilaitokset voivat toteuttaa CERV-hankkeita. Oikeusministeriössä on ohjelman kansallinen yhteyspiste, joka toimii tiedonvälittäjänä ja tukena hankehauissa.
Lisätietoja CERV-ohjelmasta (oikeusministerio.fi)

Erasmus+ ohjelma

Erasmus+ ohjelma tarjoaa liikkuvuus- ja yhteistyömahdollisuuksia myös aikuiskoulutuksen alueella. Se soveltuu hyvin rahoitusmuodoksi myös rikosseuraamusalan yhteistyöhankkeisiin aikuiskoulutuksen alalla. Ohjelman suomalainen yhteyspiste sijaitsee Opetushallituksessa.
Lisätietoja Erasmus-ohjelmasta (erasmus-plus.ec.europa.eu)

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on yksi EU:n rakennerahastoista. Sen avulla pyritään parantamaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista hyvinvointia kaikilla unionin alueilla. ESR-rahoitusta hyödynnetään useissa EU-maiden välisissä rikosseuraamusalan yhteistyöhankkeissa, joissa myös Rikosseuraamuslaitos on ollut mukana.
Lisätietoja Euroopan sosiaalirahastosta (esr.fi)

Oikeusohjelma

EU:n oikeusalan rahoitusohjelman (Justice Programme) tavoitteena on edistää Euroopan oikeusalueen kehittämistä suuntaamalla rahoitusta siviili- ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, rikoksen uhrien sekä rikoksista syytettyjen tai epäiltyjen oikeuksien edistämiseen, sähköisen oikeuden hankkeisiin sekä oikeudelliseen koulutukseen. Ohjelmassa tuetaan muun muassa oikeusalan ammattilaisia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

EU-rahoitusta voivat hakea hausta riippuen viranomaiset, yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä kansalaisjärjestöt. Rahoitusta on saatavilla muun muassa oikeusalan toimijoiden koulutukseen, analyysi- ja seurantatoimiin ja tietoisuuden lisäämiseen. EU-rahoituksella voidaan esimerkiksi perustaa kokonaan uusia hankkeita tai rahoittaa EU-lainsäädännöstä aiheutuvia velvoitteita.
Lisätietoa EU:n oikeusalan rahoitusohjelmasta (oikeusministerio.fi)

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) on yksi Euroopan unionin sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021–2027. ISF-rahaston avulla edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa EU:ssa ja vahvistetaan sisäistä turvallisuutta. ISF-rahaston tavoitteena on tietojenvaihdon parantaminen, rajat ylittävän yhteistyön lisääminen ja jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen. Toimilla pyritään puuttumaan keskeisiin turvallisuusuhkiin. Näihin lukeutuvat järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, radikalisoituminen, kyberrikollisuus, korruptio, rahanpesu, huumekauppa ja ihmiskauppa. Toimilla pyritään myös avustamaan ja suojelemaan rikosten uhreja.

ISF-rahastosta voi saada avustusta esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, tiedonhaun ja tiedonvaihdon menetelmien parantamiseen tai viranomaisten yhteisoperaatioihin. Suomessa ISF-rahastohakuja koordinoi sisäministeriö.
Lisätietoja Sisäisen turvallisuuden rahastosta (eusa-rahastot.fi)

TAIEX

TAIEX on EU-rahoitusmekanismi, jolla voidaan toteuttaa pienimuotoista ja ketterää toimintaa kumppanimaissa. Se on suunnattu edunsaajamaiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämiseen, minkä vuoksi asiantuntemusta voivat tarjota ja vastaanottaa pääasiassa julkisen sektorin toimijat. Rikosseuraamuslaitos osallistuu TAIEX-toimintaan isännöimällä opintomatkoja, joilla edunsaajamaiden virkamiehet tutustuvat suomalaisiin käytäntöihin.
Lisätietoja TAIEX yhteistyöstä (um.fi)

Twinning

Twinning-hankkeet tukevat EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piirissä olevien maiden hallinnon ja lainsäädännön kehittämistä. Rikosseuraamuslaitoksen asiantuntijat ovat osallistuneet aktiivisesti Twinning-toimintaan.
Lisätietoja Twinning-toiminnasta (um.fi)

Julkaistu 26.9.2023