Kansainväliset järjestöt ja yhteistyöelimet

Rikosseuraamuslaitos tekee tiivistä yhteistyötä monien kansainvälisten rikosseuraamusalan toimijoiden sekä kansainvälisen järjestökentän kanssa. Monet hankkeet ja tapahtumat järjestetään usean alla mainitun toimijan yhteistyönä.

Alan kansainväliset järjestöt

CEP, Confederation of European Probation

Vuonna 1981 perustetun Euroopan yhdyskuntaseuraamusjärjestö CEP:n tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta edistämällä kuntoutusta ja rikoksentekijöiden sopeuttamista sekä tarjoamalla parhaita mahdollisia keinoja vähentää rikollisuutta ja sen haittoja. CEP järjestää konferensseja, avoimia webinaareja, kerää ja jakaa yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvää tietoa ja järjestää asiantuntijatapaamisia. Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Pia Andersson toimii CEP:n hallituksen jäsenenä kaudella 2022–2025. Lisäksi olemme hyvin aktiivisesti mukana CEP:n asiantuntijaverkostoissa.
Lue lisää (cep-probation.org)

EPEA, European Prison Education Association

Euroopan vankilaopetusyhdistys EPEA:n tavoitteena on edistää vankilaopetusta, vankilassa työskentelevien opettajien ammatillista osaamista, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja vankilaopetuksen alan tutkimusta. Yhdistyksen konferenssi järjestetään kahden vuoden välein. Yhdistys perustettiin vuonna 1993 ja Rikosseuraamuslaitos liittyi siihen vuonna 2014.
Lue lisää (epea.org)

EPTA, European Penitentiary Training Academies

Euroopan rikosseuraamushenkilöstön oppilaitosten verkosto on perustettu vuonna 2010 ja Rikosseuraamuslaitos (Rikosseuraamusalan koulutuskeskus RSKK) liittyi siihen vuonna 2018. Verkoston tarkoituksena on kehittää oppilaitosten yhteistyötä niin rikosseuraamusalan työntekijöiden peruskoulutuksessa kuin täydennyskoulutuksessa. Merkittävimmät toimintamuodot ovat vuosittaiset konferenssit sekä kahdenkeskinen kokemusten vaihto ja vierailut.
Lue lisää (epta.info)

EuroPris, European Organisation of Prison and Correctional Services

Euroopan vankilaviranomaisten yhteistyöjärjestö EuroPris perustettiin vuonna 2011. Jäseniä sillä on 35. Järjestön tavoitteena on parantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta kehittämällä vankilaoloja koskevia normeja ja käytäntöjä Euroopassa sekä vähentää rikosten uusimista ja edistää ammattimaisia vankilakäytäntöjä. EuroPris järjestää erilaisia tapahtumia, asiantuntijakokouksia, työpajoja ja konferensseja, joihin Rikosseuraamuslaitos osallistuu hyvin aktiivisesti. Olemme mukana myös EuroPrisin asiantuntijaryhmissä, joissa käsitellään eri teemoja kuten turvallisuutta, HR kysymyksiä, vankeusrangaistusten siirtoja EU maiden välillä ja vankiloiden ICT-asioita.

EuroPris kerää runsaasti tilastotietoa vankiloista. EuroPris ylläpitää kahta tietokantaa, jotka ovat kaikkien jäsenhallintojen hyödynnettävissä tarvittaessa. Rikosseuraamuslaitoksen vastauksia kyselyihin koordinoi kansainvälisten asioiden yksikkö. Perustietoja Euroopan vankilaviranomaisista ja vankiloista ylläpidetään EPIS-tietokannassa (europris.org) . Vankilaviranomaisten vastauksia eri aihealueita koskeviin kysymyksiin on kerätty Knowledge Management System-tietokantaan (europris.org) .
Lue lisää (europris.org)

ICPA, International Corrections Prisons Association

ICPA on vuonna 1998 perustettu vankila- ja yhdyskuntaseuraamusalan maailmanjärjestö, johon kuuluu muun muassa viranomaisia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä ja alan yrityksiä ympäri maailmaa. Järjestön toiminnan tarkoitus on edistää ja jakaa eettisiä rikosseuraamusalan käytäntöjä ja siten luoda turvallisempia ja terveempiä yhteiskuntia maailmanlaajuisesti. Rikosseuraamuslaitos liittyi ICPA:n jäseneksi kesällä 2018.
Lue lisää (icpa.org)

IRCE, International Round Table for Correctional Excellence

IRCE on rikosseuraamuslaitosten pääjohtajien verkosto, johon kuuluu pääjohtajia maista, joilla on samantyyppiset arvot ja näkemys rikosseuraamusten kehittämisestä. Verkostoon kuuluvat Alankomaiden, Belgian, Irlannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Skotlannin, Suomen, Tanskan ja Uuden-Seelannin rikosseuraamuslaitosten pääjohtajat.

Muut järjestöt

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen jäsenvaltiot ovat hyväksyneet rikosseuraamusalaa koskevia eurooppalaisia sopimuksia ja suosituksia .
Euroopan neuvoston rikosongelmia käsittelevä komitea CDPC (coe.int) perustettu vuonna 1958. Komitean tehtävänä on koordinoida Euroopan neuvoston toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Sen alaisuudessa neuvoa-antavana elimenä toimii penologisen yhteistyön neuvosto PC-CP (coe.int) . Näissä komiteoissa Suomea edustaa oikeusministeriö.

Euroopan neuvosto kokoaa 46 jäsenmaastaan vuosittaiset rangaistustilastot eli niin kutsutut SPACE-tilastot (coe.int) . Euroopan neuvoston vankeinhoito- ja yhdyskuntaseuraamussäännöt ovat keskeisiä linjaavia dokumentteja, jotka ovat syntyneet Euroopan neuvoston piirissä tehdyn valmistelun ja päätösten tuloksena. Lisäksi Euroopan neuvosto järjestää vuosittain vankila- ja yhdyskuntaseuraamuslaitosten pääjohtajien konferenssin (CDPPS).

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea CPT (coe.int) valvoo vapautensa menettäneiden oikeuksia ja kohtelua neuvoston jäsenmaissa. Komitealla on laajat valtuudet tarkastaa suljettuja laitoksia jäsenmaissa, ja se tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä myös Suomessa.

EU, Euroopan unioni

Euroopan unioni vaikuttaa jäsenvaltioiden toimintaan hyvin monin tavoin. Suoraa toimivaltaa kriminaalipolitiikan alalla EU:lla ei kuitenkaan ole, lukuun ottamatta vankeusrangaistusten siirtoja. Rangaistusten täytäntöönpanon kannalta merkittävämpiä ovat neuvoston puitepäätökset, jotka säätelevät tuomioiden vastavuoroista tunnustamista rikostuomioissa ja tuomittujen siirtoja maasta toiseen.

EU:n kriisinhallintaoperaatioissa tarvitaan ajoittain rikosseuraamusalan asiantuntijoiden osaamista. EU-rahoitus on merkittävää myös rikosseuraamusalan hanketoiminnan kannalta. Esimerkiksi EU:n Twinning-, TAIEX- ja ESR-hankerahoitusta käytetään usein kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa ja Erasmus+ -ohjelman rahoitusta henkilöstön kouluttamis- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi EU:n oikeusohjelmasta rahoitetaan monia järjestöjä ja projekteja, kuten EuroPrisin ja CEP:in toimintaa, jotka ovat kumpikin merkittäviä rikosseuraamusalan kehittäjiä.

ICRC, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea

ICRC:n yhtenä tavoitteena on varmistaa vangittujen inhimillinen kohtelu ja olosuhteet. Komitea vierailee satojen tuhansien vankien luona vuosittain seuraamassa vankeuden olosuhteita. Suomessa ICRC vierailee vankiloissa muun muassa silloin, kun kansainvälisen tuomioistuimen tuomitseman henkilön vankeusrangaistus pannaan täytäntöön Suomessa.
Lue lisää (icrc.org)

YK, Yhdistyneet kansakunnat

YK toimii valtioiden välisen keskustelun ja neuvottelun foorumina, jonka avulla sovitaan yhteisistä säännöistä ja sopimuksia. YK on määritellyt vankeinhoidon vähimmäissäännöt ja järjestää myös vuosittain Kriminaalipoliittisen konferenssin. Rikosseuraamukset huomioidaan osana myös YK:n rauhanturvaoperaatioita ja kehitysohjelman (UNDP) projekteja.

Lue lisää YK:n merkittävimmistä rikosseuraamusalaa koskevista sopimuksista, päätöslauselmista ja suosituksista

Julkaistu 26.9.2023