Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Tietosuojakäytäntöjen kuvauksella pyrimme antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit esittää tarkentavia kysymyksiä tietosuojavastaavallemme, jos henkilötietojen käsittelyyn liittyen jää jotain epäselväksi.

Lisätietoa oikeudesta saada henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota (tietosuoja.fi)

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Tarkastusoikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa esimerkiksi silloin, jos se on välttämätöntä:

• valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi
• rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi
• rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

Tietosuojavaltuutettu voi omasta pyynnöstäsi tarkastaa sinua koskevien tietojen lainmukaisuuden niiden tietojärjestelmien osalta, joihin sinulla ei ole tarkastusoikeutta. Tietosuojavaltuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta paljastaa tarkastuksessa saamiaan tietoja kyseisen rekisterin sisällöstä. Tämä merkitsee myös sitä, että tässä yhteydessä sinulle ei voida antaa tietoja siitä, onko sinut rekisteröity vai ei.

Lisätietoa oikeudesta saada pääsy tietoihin (tietosuoja.fi)

Oikeus oikaista tietoja

Jos käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä tai epätarkkoja, voit pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään tiedot.

Tietojen oikeellisuutta ja tarpeellisuutta arvioidaan tietojen tallettamishetken mukaan.

Jos tieto ei ole rekisterinpitäjän käsityksen mukaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, rekisterinpitäjä ei ole velvollinen korjaamaan henkilörekisterissä olevaa tietoa.

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoa, rekisterinpitäjän on annettava sinulle kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta on käytävä ilmi ne syyt, joiden vuoksi tietojen korjaamiseen liittyvää vaatimustasi ei ole hyväksytty.

Sinulla on oikeus kieltäytymistodistuksen saatuasi saattaa tiedon korjaamiseen liittyvä asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Lisätietoa oikeudesta oikaista tiedot (tietosuoja.fi)

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Mahdollisuutesi rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä ovat rajallisemmat silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteiseen velvoitteeseen. Rikosseuraamuslaitoksen on oma-aloitteisesti tai sinun vaatimuksestasi ilman aiheetonta viivytystä oikaistava, täydennettävä tai poistettava sinua koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto silloin kun Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Poistamisen sijasta Rikosseuraamuslaitoksen on rajoitettava henkilötietojesi käsittelyä, jos:

• sinä kiistät tietojesi paikkansapitävyyden eikä tietojesi paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa.
• henkilötietojasi on säilytettävä todistelua varten.

Rikosseuraamuslaitoksen käsitellessä henkilötietojasi muulla perusteella kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (esim. suostumuksellasi) voit pyytää rajoittamaan tietojesi käsittelyä, jos sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä.

Tällöin voimme käsitellä tietojasi vain:

• sinun suostumuksellasi
• jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen takia
• yleisen edun vuoksi
• jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi

Jos rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan rajoituksesta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Lisätietoa oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja.fi)

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Kun henkilötietojesi käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, sinulla ei ole oikeutta

• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• siirtää tietojasi järjestelmästä toiseen

Jos henkilötietojen käsittely ei perustu Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisen velvoitteen hoitamiseen, sinulla on halutessasi oikeus vastustaa sitä. Voit tehdä sen milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisätietoa vastustamisoikeudesta (tietosuoja.fi)

Rikosseuraamuslaitoksella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä.

Julkaistu 23.5.2019