Kaksi Rikosseuraamuslaitoksen virka-asuun pukeutunutta henkilöä katsoo toisiaan hymyillen. Taustalla vankilan käytävää, jonka varrella on monta ovea.

Yh­teis­työl­lä tur­val­li­ses­ti koh­ti ri­kok­se­ton­ta elä­män­ta­paa

Tu­tus­tu Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­seen
Au­to­maat­ti, jos­ta voi os­taa ruo­kaa, juo­maa ja hy­gie­nia­tar­vik­kei­ta.

Ra­han lä­het­tä­mi­nen van­gil­le on muuttunut

Van­kien mak­su­kor­teil­le ei voi enää lä­het­tää suo­raan rahaa.
Ohjeet rahan lähettämiseen
Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos pi­tää huol­ta yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta. Tär­kein teh­tä­väm­me on val­men­taa van­ke­ja ja yhdys­kun­ta­seu­raa­mus­asiak­kai­ta ri­kok­set­to­maan elä­mään. Tu­tus­tu toi­min­taamme piir­ros­vi­deon kaut­ta. Vi­deo on teks­ti­tet­ty.