Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä työliivissään seisoo muuria vasten. Liivin selkämyksessä lukee Rikosseuraamuslaitos.

Val­men­nam­me ri­kok­set­to­maan elä­mään

Tur­val­li­ses­ti koh­ti avoi­mem­paa täy­tän­töön­pa­noa
Tu­tus­tu Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tok­seen

Tu­pa­koin­ti van­ki­loi­den si­sä­ti­lois­sa
kiel­le­tään 4.9.2023 al­kaen

LUE LISÄÄ TUPAKOINNISTA VANKILOISSA
Vir­ka­pu­kui­sen hen­ki­lön vyö­hön on kiin­ni­tet­ty ra­dio­pu­he­lin ja hän pi­te­lee kä­des­sään ket­jun pääs­sä ole­vaa avain­nip­pua.

#Töis­sä­Ri­ses­sä

Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos työ­paik­ka­na, avoi­met työ­pai­kat, ura­ta­ri­nat
Töi­hin Ri­seen
Virka-asuinen henkilö puhuu radiopuhelimeen.

Opis­ke­le var­ti­jak­si

Ri­kos­seu­raa­musa­lan kou­lu­tus­kes­kus (RSKK) on ai­noa van­ki­loi­den val­von­nan ja oh­jauk­sen teh­tä­viin kou­lut­ta­va op­pi­lai­tos Suo­mes­sa.
Tutustu koulutukseen!
Ri­kos­seu­raa­mus­lai­tos pi­tää huol­ta yh­teis­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta. Tär­kein teh­tä­väm­me on val­men­taa van­ke­ja ja yh­dys­kun­ta­seu­raa­mus­asiak­kai­ta ri­kok­set­to­maan elä­mään. Tu­tus­tu toi­min­taam­me piir­ros­vi­deon kaut­ta. Vi­deo on teks­ti­tet­ty.