Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Rikosseuraamuslaitoksessa

Rikosseuraamuslaitos noudattaa kaikessa toiminnassaan huolellisuutta ja varmistaa, että tietosuoja ja tietoturvallisuus toteutuvat.

Henkilötietojen käsittely perustuu Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen ja henkilötietoja käsitellään lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan joissain tapauksissa käsitellä myös yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi esimerkiksi tutkimustarkoituksiin tai, mikäli laki tämän nimenomaisesti sallii, henkilön suostumuksella.

Tietosuojaselosteissamme on tarkemmin kerrottu tietojen käsittelyn tarkoituksesta, säilytysajoista, tietolähteistä ja tietojen luovuttamisesta.

Tietosuojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi, niiden oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi

Ohjeet pyynnön tekemiseen

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu (tietosuoja.fi) .

Rekisterinpitäjä

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaava

Anna Rautio
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 80338
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen lähettäminen Rikosseuraamuslaitokselle

Oikeusministeriön turvaviestipalvelu (turvaviesti.om.fi) on Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaille suositeltu tapa toimittaa sähköpostitse Rikosseuraamuslaitokselle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista.

Kun turvaviestiä lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, jotta viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy ja keneltä se on.

Tarkempia ohjeita turvaviestin lähettämisestä (oikeusministerio.fi)

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteista saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa.

‍Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely rikosseuraamusrekisterissä perustuu lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa (1301/2021) sekä lakiin henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018), ellei toisin mainita.

Tuomitut, vangit, tutkintavangit ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavat sekä muut henkilöt, kuten lähiomaiset

Rikosseuraamuslaitos käsittelee tuomittujen, vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilötietoja alla lueteltuihin tarkoituksiin.

Yksilöinti

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn yksilöimiseen.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 10 vuoden kuluttua henkilön viimeisestä rikosseuraamusrekisteriin merkitystä vireillä olleesta täytäntöönpanoasiasta. Yksilöintitietoihin kuuluva biometrinen kasvokuva ja sormenjälkitieto poistetaan lopullisesti kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun rangaistus on suoritettu tai tutkintavankeus taikka muu Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön ottamisen peruste on päättynyt.

Muodollinen täytäntöönpano

Rikosseuraamuslaitos käsittelee rikosseuraamusrekisterissä henkilötietoja tuomitun, vangin, tutkintavangin ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavan rangaistuksen täytäntöönpanemiseksi, tutkintavankeuden ja tutkinta-arestin toimeenpanemiseksi sekä tehostetun matkustuskiellon tekniseksi valvomiseksi.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 10 vuoden kuluttua henkilön viimeisestä rikosseuraamusrekisteriin merkitystä vireillä olleesta täytäntöönpanoasiasta.

Yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpano

Rikosseuraamuslaitos käsittelee rikosseuraamusrekisterissä henkilötietoja

 • yhdyskuntaseuraamukseen tuomitsemista varten laadittavaan seuraamusselvitykseen, rangaistusajan suunnitelmaan ja niiden valmisteluun tarvittavaan kartoitukseen sekä muihin valmisteleviin toimenpiteisiin ja lausuntoihin liittyen.
 • yhdyskuntaseuraamusten, valvotun koevapauden ja yhdistelmärangaistuksen valvonta-ajan täytäntöönpanoa varten
 • valvontarangaistuksen, valvottuun koevapauteen sijoitetun tai yhdistelmärangaistuksen valvonta-aikaa suorittavan käyttämän lääkityksen vaikuttavien aineiden osalta oikean päihdetestin positiivisen tuloksen todentamiseen
 • henkilökuntaan kohdistuvien uhkailmoitusten ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden ilmoitusten käsittelyyn

Rikoksesta epäillyn ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavan tietoihin voidaan sisällyttää edellä kuvattujen asioiden käsittelemiseksi myös välttämättömiä tietoja rikoksesta epäillyn tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan lähiomaisesta tai muusta henkilöstä.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 5 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Vankeusrangaistuksen täytäntöönpano ja tutkintavankeuden toimeenpano

Rikosseuraamuslaitos käsittelee rikosseuraamusrekisterissä henkilötietoja

 • laitosjärjestyksen ylläpitämistä sekä vankien ja tutkintavankien valvontaa ja toimintaan osallistumista varten
 • vankeja tai tutkintavankeja koskevista, vankeuslain tai tutkintavankeuslain nojalla tehdyistä päätöksistä, jotka koskevat sijoittamista vankilaan ja vankilassa, siirtämistä vankilasta toiseen, toimintaan osallistumista, vapaa-ajan toimintoihin osallistumisen epäämistä, kirjeenvaihtoa, puheluja, tapaamisia ja muita yhteyksiä vankilan ulkopuolelle, poistumislupaa, kurinpitoa, tarkastamista sekä turvaamistoimenpiteitä ja voimakeinojen käyttöä
 • henkilökuntaan kohdistuvista uhkailmoituksista ja muista poikkeuksellisten tilanteiden ilmoituksista.

Vangin tai tutkintavangin tietoihin voidaan sisällyttää edellä kuvattujen asioiden käsittelemiseksi sekä laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen vuoksi välttämättömät tiedot muun vankiin tai tutkintavankiin yhteyttä pitävästä henkilöstä, vangin tai tutkintavangin lähiomaisesta taikka muusta henkilöstä.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 5 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Tuomitun kanssa samassa asunnossa vakituisesti asuva

Rikosseuraamuslaitos käsittelee yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanon sekä valvotusta koevapauden yhteydessä tuomitun kanssa samassa asunnossa vakituisesti asuvan täysi-ikäisen kirjallista suostumusta ja alle 18-vuotiaan mielipiteen selvittämistä koskevia tietoja.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 5 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Laitosjärjestyksen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen kannalta merkitykselliset henkilöt

Rikosseuraamuslaitos käsittelee myös sellaisia tietoja tapahtumista tai henkilöistä, joiden voidaan olosuhteiden taikka henkilön käyttäytymisen vuoksi perustellusti arvioida olevan laitosjärjestyksen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen kannalta merkityksellisiä.

Tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään 2 kuukauden kuluttua tiedon merkitsemisestä rekisteriin.

Vankien ja tutkintavankien tapaajat, heihin muutoin yhteyttä pitävät sekä vankilassa asioivat henkilöt

Rikosseuraamuslaitos käsittelee tapaajien, vankiin tai tutkintavankiin muilla tavoilla yhteyttä pitävien sekä vankilassa asioivien henkilötietoja laitosjärjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Tapaajia ja vankiin tai tutkintavankiin muilla tavoilla yhteyttä pitävien tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä 2 vuoden kuluttua tapaamisajankohdasta tai muun yhteydenpidon ajankohdasta ja tapaamiskieltoa koskeva tieto 2 vuoden kuluttua kiellon päättymisestä.

Vankilassa asioivien tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä 1 vuoden kuluttua asiointiajankohdasta.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rikosseuraamuslaitos voi luovuttaa tietoja rikosseuraamusrekisteristä siten, kuin laissa henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on säädetty. Tietoja voidaan lain mukaan luovuttaa:

 • Poliisille
 • Tullille
 • Rajavartiolaitokselle
 • puolustusvoimille
 • sotilasviranomaisille
 • syyttäjälle
 • tuomioistuimelle
 • Oikeusrekisterikeskukselle
 • muulle laissa henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018) tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle
 • Maahanmuuttovirastolle
 • vastaanottokeskuksille
 • säilöönottoyksiköille
 • ulosottoviranomaiselle
 • haastemiehelle
 • Kansaneläkelaitokselle
 • työ- ja elinkeinoviranomaisille
 • yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanotehtävää hoitavalle yksityiselle yhteisölle, säätiölle ja luonnolliselle henkilölle

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi ruokahuolto- ja kanttiinitoiminnan järjestämiseksi sekä tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeellisuustarkastus rikosseuraamusrekisterissä

Henkilöä koskeva tieto poistetaan Rikosseuraamuslaitoksen rekisteristä, kun se ei ole enää tarpeellinen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Edellä on kuvattu kunkin käyttötarkoituksen aktiivisen säilytyksen enimmäissäilytysaika.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan aktiivisesta rekisteristä viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

Rekisterinpitäjän tai sen määräämä Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö tarkastaa vähintään kolmen vuoden välein, onko rikosseuraamusrekisterin tietoja tarpeen säilyttää. Tapaajia ja muita vankiin tai tutkintavankiin yhteyttä pitäviä henkilöitä koskevat tiedot tarkastetaan kuitenkin joka toinen vuosi ja asioijia koskevat tiedot kerran vuodessa.

Henkilötietojen säilytysaika aktiivisesta rikosseuraamusrekisteristä poistamisen jälkeen

Tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten säilytettävien tietojen hakemisto

Rikosseuraamusrekisteristä poistetut henkilötiedot viedään tietoalustalle, jonka tarkoituksena on muodostaa tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten säilytettävien tietojen hakemisto. Hakemistosta säädetään henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 33 §:ssä.

Rikosseuraamuslaitos on tunnistanut muiksi hyväksyttäviksi käyttötarkoituksiksi tilastojen ja muiden tietoaineistojen tuottaminen toiminnan suunnittelua ja seurantaa sekä tutkimus- ja selvitystehtäviä varten.

Hakemistoon ei siirretä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten biometrisiä tunnistetietoja. Tiedot poistetaan hakemistosta 50 vuoden kuluttua siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Arkistointi

Rikosseuraamusrekisterin tiedot arkistoidaan Rotin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Osa rikosseuraamusrekisterin tiedoista säilytetään pysyvästi yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten.

Oikeus saada pääsy tietoihin / tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa

 • Oikaisemista, mikäli tiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjällä ei pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan velvollisuutta korjata tietoja, jotka ovat oikein.
 • Poistamista, mikäli tiedot ovat tarpeettomia tai tietoja käsitellään lainvastaisesti. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta poistaa tietoja, jotka ovat edelleen tarpeellisia ja joiden käsittelyyn rekisterinpitäjällä on oikeus.
 • Käsittelyn rajoittamista.
Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä, jos:

 • rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa; tai
 • henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely turvallisuustietorekisterissä perustuu lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa (1301/2021) sekä lakiin henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018).

Vangit ja tutkintavangit

Rikosseuraamuslaitos käsittelee tuomittujen, vankien, tutkintavankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin.

Yksilöinti

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilötietoja rekisteröidyn yksilöimiseen.

Vankeusrangaistuksen aikaisten rikosten estäminen tai laitosturvallisuuden ylläpitäminen

Rikosseuraamuslaitos käsittelee turvallisuustietorekisterissä vankeusrangaistuksen aikaisten rikosten estämiseen tai laitosturvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä tietoja vangeista ja tutkintavangeista, joiden voidaan perustellusti epäillä syyllistyvän rikokseen, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on vankeutta.

Poikkeukselliset turvallisuutta vaarantavat tapahtumat vankilassa

Rikosseuraamuslaitos käsittelee turvallisuustietorekisterissä henkilötietoja liittyen poikkeuksellisiin turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin vankilassa.

Ulkopuoliset henkilöt

Vankeusrangaistuksen aikaisten rikosten estäminen tai laitosturvallisuuden ylläpitäminen

Turvallisuustietorekisteriin voidaan vangin tai tutkintavangin tietojen yhteyteen sisällyttää tietoja myös ulkopuolisista henkilöistä. Lain henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 11 §:ssä on erikseen määritelty, mitä tietoja ulkopuolisista henkilöistä voidaan käsitellä rekisterissä.

Ulkopuolisista henkilöistä käsitellään turvallisuustietorekisterissä välttämättömiä tietoja rekisterin käyttötarkoitukseen nähden, mikäli henkilön voidaan perustellusti epäillä syyllistyvän rikokseen, josta laissa säädetty ankarin rangaistus on vankeutta tai vaarantavan vankilan turvallisuutta.

Poikkeukselliset turvallisuutta vaarantavat tapahtumat vankilassa

Rikosseuraamuslaitos käsittelee turvallisuustietorekisterissä henkilötietoja liittyen poikkeuksellisiin turvallisuutta vaarantaviin tapahtumiin vankilassa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rikosseuraamuslaitos voi luovuttaa tietoja turvallisuustietorekisteristä siten, kuin laissa henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa on säädetty. Turvallisuustietorekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä tietoja voidaan lain mukaan joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti luovuttaa:

 • Poliisille
 • pääesikunnalle
 • Tullille
 • Rajavartiolaitokselle

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

Henkilötietojen säilytysaika ja tarpeellisuustarkastus turvallisuustietorekisterissä

Henkilöä koskeva tieto poistetaan Rikosseuraamuslaitoksen rekisteristä, kun se ei ole enää tarpeellinen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 5 vuoden kuluttua viimeisestä turvallisuustietorekisterin tehdystä merkinnästä.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan turvallisuustietorekisteristä viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

Rekisterinpitäjän tai sen määräämä Rikosseuraamuslaitoksen yksikkö tarkastaa vähintään kerran vuodessa, onko turvallisuustietorekisterin tietoja tarpeen säilyttää.

Henkilötietojen säilytysaika turvallisuustietorekisteristä poistamisen jälkeen

Turvallisuustietorekisterin tietoja ei arkistoida.

Oikeus saada pääsy tietoihin / tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä ei ole tarkastusoikeutta turvallisuustietorekisterin tietoihin. Rekisteröidyllä on kuitenkin oikeus pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuus. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa

 • Oikaisemista, mikäli tiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjällä ei pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan velvollisuutta korjata tietoja, jotka ovat oikein.
 • Poistamista, mikäli tiedot ovat tarpeettomia tai tietoja käsitellään lainvastaisesti. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta poistaa tietoja, jotka ovat edelleen tarpeellisia ja joiden käsittelyyn rekisterinpitäjällä on oikeus.
 • Käsittelyn rajoittamista.
Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä, jos:

 • rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa; tai
 • henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle tai käyttää oikeuksia tietosuojavaltuutetun välityksellä

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

Rekisteröity voi myös käyttää oikeuksiaan tietosuojavaltuutetun välityksellä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely asianomistajarekisterissä perustuu lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa (1301/2021) sekä lakiin henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä (1054/2018).

Asianomistajat

Rikosseuraamuslaitos käsittelee asianomistajien tietoja vankeuslain 19 luvun 4 §:ssä tarkoitetun vapauttamista ja vankilasta poistumista koskevan ilmoituksen tekemiseksi.

Tiedot poistetaan viimeistään puolen vuoden kuluttua siitä, kun kyseinen vanki on vapautunut vankeudesta, johon kyseinen ilmoittamisvelvollisuus liittyi.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rikosseuraamuslaitos ei säännönmukaisesti luovuta tietoja asianomistajarekisteristä edelleen.

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Asianomistajaa koskeva tieto poistetaan Rikosseuraamuslaitoksen asianomistajarekisteristä, kun se ei ole enää tarpeellinen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Edellä on kuvattu tietojen säilyttämisen enimmäissäilytysaika.

Kaikki henkilöä koskevat tiedot poistetaan tietojärjestelmästä viimeistään vuoden kuluttua rekisteröidyn kuolemasta.

Henkilötietojen säilytysaika asianomistajarekisteristä poistamisen jälkeen

Asianomistajarekisterin tietoja ei arkistoida.

Oikeus saada pääsy tietoihin / tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Vangilla ei ole oikeutta tarkastaa, onko hänestä tietoa asianomistajarekisterissä.

Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa:

 • oikaisemista, mikäli tiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjällä ei pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan velvollisuutta korjata tietoja, jotka ovat oikein.
 • Poistamista, mikäli tiedot ovat tarpeettomia tai tietoja käsitellään lainvastaisesti. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta poistaa tietoja, jotka ovat edelleen tarpeellisia ja joiden käsittelyyn rekisterinpitäjällä on oikeus.
 • Käsittelyn rajoittamista.

Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä, jos:

 • rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa; tai
 • henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735


Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitos
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti
Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisen tehtävän suorittamista varten. Rikosseuraamuslaitoksella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen mukainen velvollisuus pitää yllä luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista asioista.

Rekisteröityjen ryhmät ja käsittelyn tarkoitus

Asianhallintajärjestelmään talletetaan tietoja asian vireille saattajasta, asianosaisesta,
käsittelijästä ja käsiteltävän asian luokituksesta sekä tyypistä. Henkilötietoja käsitellään asianhallintaa varten.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti asianhallintajärjestelmästä. Yksittäistapauksissa henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään Rikosseuraamuslaitoksen tiedonhallintasuunnitelmassa määrätyn
ajan 20 vuotta.

Mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, yksityishenkilöiltä, muilta
viranomaisilta sekä organisaatioilta ja yrityksiltä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään
koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös
virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on
varmistettu. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen
järjestelmään.

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy
tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun
toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700


Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilötietoja ilmoittajansuojelulaissa (1171/2022) säädettyjen lakisääteisten tehtävien toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä muihin tarkoituksiin, kuin ilmoituskanavan ylläpitämistä ja ilmoitusten käsittelemistä varten.

Rikosseuraamuslaitoskäsittelee erityisiin henkilötietoryhmiin ja rikostuomioihin ja rikoksiin liittyviä tietoja vain, jos käsittely on ilmoittajansuojelulain tarkoituksen kannalta välttämätöntä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on ilmoittajansuojelulain 30 § ja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi). Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan käsittelyn oikeusperusteena on ilmoittajansuojelulain 30 § ja tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g alakohta (käsittely on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevasta syystä) ja tietosuojalain 6 §:n 1 momentin 2 kohta. Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen 10 artikla ja tietosuojalain 7 §:n 1 momentin 2 kohta.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät ilmoitukset voivat sisältää mitä tahansa ilmoittajan ilmoitukseen liittämiä henkilötietoja.

Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (9.8.2019/906) 26 §:n 5 momentin 1) kohdan mukaan asiarekisteriin rekisteröidään asian vireillepanija. Ilmoituksen kohteen henkilötietoja ei tallenneta asian kontaktitietoihin. Ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen henkilötietoja käsitellään ilmoitusta koskevissa asiakirjoissa, kuten esimerkiksi itse ilmoituksessa.

Ilmoittajansuojelulain mukaisen ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteen henkilötiedot ovat aina kokonaan salassa pidettäviä.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rikosseuraamuslaitos ei säännönmukaisesti luovuta ilmoituskanavan yhteydessä kerättyjä tietoja edelleen. Asianhallintajärjestelmään tallennettuja tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyyden luovuttaminen muulle viranomaiselle tai ilmoituksen kohteelle.

Ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö saa ilmoittajansuojelulaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä antaa tiedon ilmoittajan ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja henkilöllisyyden suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat muut tiedot ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi nimetylle henkilölle, jos tiedon antaminen on välttämätöntä ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi.

Lisäksi ilmoituksen käsittelystä vastaava henkilö saa antaa tiedon ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja henkilöllisyyden suoraan tai epäsuorasti ilmaisevat muut tiedot salassapitosäännösten estämättä, jos tiedon antaminen on tarpeen:

1) toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä varten;

2) esitutkintaviranomaisille rikosten ennalta estämistä, paljastamista, selvittämistä ja syyteharkintaan saattamista varten;

3) syyttäjälle Syyttäjälaitoksesta annetun lain (32/2019) 9 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamista varten;

4) ilmoituksen kohteelle oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tuomioistuimessa tapahtuvassa käsittelyssä tai tuomioistuimen ulkopuolisessa oikeudellisessa tai hallinnollisessa menettelyssä.

Asianosaisen oikeudesta saada salassa pidettävä tieto säädetään muualla laissa erikseen.

Ilmoituksen kohteella on oikeus ilmaista ilmoittajan henkilöllisyys ja saada viranomaiselta tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä, jos se on tarpeen oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisessa menettelyssä.

Ilmoituksen käsittelystä vastaavan henkilön on ilmoitettava ilmoittajalle etukäteen hänen henkilöllisyytensä ilmaisemisesta, jollei tällainen tieto vaaranna asiaan liittyvää ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämistä, esitutkintaa tai oikeudenkäyntiä. Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi annettava ilmoittajalle kirjallinen selvitys salassa pidettävien tietojen ilmaisemisen syistä.

Tietojen käsittelyn rajaus ja säilytysaika

Ilmoittajansuojelulain mukaisia ilmoituksia sekä niiden sisältämiä henkilötietoja saavat käsitellä vain ilmoittajansuojelulain tarkoittamalla tavalla tehtävään nimetyt henkilöt.

Rikosseuraamuslaitos on valinnut luottamuksellisuuden takaamiseksi tietoturvaltaan korkeatasoisen toimintatavan ilmoitusten käsittelyyn.

Rikosseuraamuslaitokselle toimitetut ja Rikosseuraamuslaitoksessa laaditut asiakirjat sekä niihin sisältyvät henkilötiedot säilytetään tiedonohjaussuunnitelmassa määrättyjen asiakirjojen säilytysaikojen mukaisesti. (tässä otettava huomioon ilmoittajasuojelulain 29 §:n 2 mom.)

Rikosseuraamuslaitos poistaa ilmoituskanavien kautta tulevat tiedot 5 vuoden kuluttua ilmoituksen saapumisesta, jollei niiden säilyttäminen ole välttämätöntä ilmoittajansuojelulaissa tai muussa laissa säädettyjen oikeuksien tai velvoitteiden toteuttamista varten taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Ilmoittajansuojelukanavan kautta kerättyjä tietoja ei arkistoida.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin / tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Rekisteröidyn pääsyä tietoihin voidaan rajoittaa, jos se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämisen turvaamiseksi tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojaamiseksi. Jos vain osa tiedoista on sellaisia, että ne jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut häntä koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa tarkastusoikeuden rajoituksen syyt ja pyytää tietojen antamista tietosuojavaltuutetulle tietosuojalain (1050/2018) 34 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti.

Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen lopusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa:

 1. oikaisemista, mikäli tiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjällä ei pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan velvollisuutta korjata tietoja, jotka ovat oikein.

 2. Poistamista, mikäli tiedot ovat tarpeettomia tai tietoja käsitellään lainvastaisesti. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta poistaa tietoja, jotka ovat edelleen tarpeellisia ja joiden käsittelyyn rekisterinpitäjällä on oikeus.
Henkilötietojen oikaisemista tai täydentämistä sekä tietojen poistamista koskevat pyynnöt tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan käsitellään epäasiallisesti tai lainvastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena Power BI -raportoinnissa on mahdollistaa tiedon parempaa hyödyntämistä Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan johtamisessa, suunnittelussa, kehittämisessä sekä tilannekuvan ja tuloksellisuuden seurannassa.

Näissä yhteyksissä henkilötietoja käsitellään tilastointi- ja raportointitarkoituksiin. Tilastollisissa käsittelytarkoituksissa käsittelyn tulos ei sisällä henkilötietoja vaan käsiteltävät tiedot ovat yhdistelmätietoja. Raportointitarkoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia käyttötapoja, jotka tilastollisesta tarkoituksesta poiketen saattavat sisältää tietotarpeiden mukaisesti määriteltyjä henkilötietoja. Raportoinnissa tarkastellaan Risen eri yksiköiden asiakas- ja henkilöstöryhmiä. Raportoinnissa käsiteltävät henkilötiedot ovat vain sellaisten virkamiesten käytössä, joilla on niitä tehtäviensä puolesta oikeus käsitellä.

Rikosseuraamusasiakkaiden (vangit ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) henkilötietojen käsittely tietoalustan yhteydessä perustuu rekisterinpitäjän Yleiseen etuun sekä lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa 1301/2021 § 15 ja § 33, joka koskee tietojen säilyttämistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Rikosseuraamuslaitos käyttää Power BI -raportointialustaa myös henkilöstöä koskevaan tilastointiin ja raportointiin, jolloin käsittely perustuu lakiin työturvallisuudesta 738/2002, lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä sekä tietosuoja-asetuksen artiklaan 6 ja alakohtaan 1(e), jonka nojalla käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Lisäksi käsittely perustuu tietosuojalain § 4 kohtaan 3, jonka nojalla käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rikosseuraamuslaitos ei säännönmukaisesti luovuta käsiteltäviä henkilötietoja edelleen.

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

Henkilötietojen säilytysaika

Kullekin henkilötiedolle on määritelty säilytysaika. Henkilötiedot poistetaan tietoalustalta, kun ne eivät ole enää tarpeellisia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta ja kun lakisääteinen tehtävä ei velvoita henkilötietoja säilyttämään.

Risen asiakkaita koskeva henkilötieto poistetaan lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa perustuen viimeistään 50 vuoden päästä siitä, kun henkilö on viimeksi vapautunut Rikosseuraamuslaitoksen yksiköstä tai lopettanut yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen.

Rikosseuraamuksen henkilöstöä koskevat henkilötiedot poistetaan Julkisen hallinnon suositusten mukaisesti viimeistään 10 vuoden päästä kyseiseen käsittelytoimeen liittyvän raportoin julkaisusta.

Henkilötietojen säilytysaika poistamisen jälkeen

Tietoalustan tietoja ei arkistoida.

Oikeus saada pääsy tietoihin / tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän Yleiseen etuun. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta toteuttaa vastustamisoikeutta, sillä käsittely voi edelleen perustua myös rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen. Oikeutta henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietojensa:

 1. Oikaisemista, mikäli tiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta puutteellisia tai virheellisiä. Rekisterinpitäjällä ei pyynnöistä huolimatta ole kuitenkaan velvollisuutta korjata tietoja, jotka ovat oikein.

 2. Poistamista, mikäli tiedot ovat tarpeettomia tai tietoja käsitellään lainvastaisesti. Oikeutta henkilötietojen tietojen poistoon tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta pyynnöistä huolimatta poistaa tietoja, jotka ovat edelleen tarpeellisia ja joiden käsittelyyn rekisterinpitäjällä on oikeus. Oikeus säilyttää henkilötiedot poistopyynnöstä huolimatta voi tilastojen oikeellisuuden ja käyttökelpoisuuden lisäksi perustua myös rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen ja siten tiedolle laissa edellytettyyn säilytysaikaan. Oikeudesta saada tiedot poistetuksi voidaan myös poiketa, jos oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.

 3. Käsittelyn rajoittamista. Rekisterinpitäjän on rajoitettava käsittelyä, jos:
 • rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden eikä niiden paikkansapitävyyttä tai virheellisyyttä voida todentaa; tai
 • henkilötiedot on säilytettävä todistelua varten.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan käsitellään epäasiallisesti tai lainvastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Tietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisten virkatehtävien suorittamista varten. Rikosseuraamuslaitoksella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen mukainen velvollisuus pitää yllä luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista asioista.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asianhallintajärjestelmään talletetaan tietoja asian vireille saattajasta, asianosaisesta, käsittelijästä ja käsiteltävän asian luokituksesta sekä tyypistä.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään Rikosseuraamuslaitoksen arkistonmuodostussuunnitelmissa määrätyn ajan.

Mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään, yksityishenkilöiltä, muilta viranomaisilta sekä organisaatioilta ja yrityksiltä.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään.

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700 Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Toimittaja- ja sidosryhmärekisterin henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan mukaiseen yleiseen etuun, tietosuojalain 4 §:n ja viranomaisen lakisääteiseen velvollisuuteen tiedottaa, tuottaa ja jakaa tietoa toiminnastaan julkisuuslain 20 §:n mukaisesti. Rikosseuraamuslaitos käsittelee toimittaja- ja sidosryhmärekisterin henkilötietoja tiedotteiden ja tapahtumakutsujen jakamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri kattaa tiedotusvälineiden ja Rikosseuraamuslaitoksen sidosryhmien edustajia. Rekisteröidyistä kerätään nimi ja sähköpostiosoite, mahdollisesti myös työpaikka / työnantaja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös Oikeustoimittajat ry:ltä.

Henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin tietoja ei luovuteta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin ne ovat viranomaisen lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi tarpeen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta. Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään.

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohdan mukaisesti rekisteröidyn antamalla suostumuksella henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään Webropol-ohjelmistolla toteutetuissa kyselyissä, joita ovat tapahtumakutsut ja -ilmoittautumiset, työtyytyväisyyskyselyt, virka- tai työsuhteeseen perustuvatkyselyt, projekteihin ja hankkeisiin liittyvät kyselyt, opiskeluprojekteihin liittyvät kyselyt sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvat kyselyt.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteröityjen ryhmiä ovat vierailijat, Rikosseuraamuslaitoksen virka- tai työsuhteessa olevat henkilöt, Rikosseuraamusalan opiskelijat, ulkopuolisiin sidosryhmiin kuuluvat henkilöt sekä luennoitsijat.

Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön yksilöintitiedot: Henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, henkilönumero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, äidinkieli, sukupuoli ja erityisruokavaliot.
Muut tiedot: Järjestelmien käyttövaltuudet, tilaisuuksien osallistujatiedot ja matkatiedot.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädännön sallimissa rajoissa. Henkilötietoja käsittelevät Rikosseuraamuslaitoksen lukuun Webropol Oy.

Mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Kyselyn säilytysaika määräytyy kyselyn tarkoituksen mukaan. Jokaisen kyselyn säilytysaika ilmoitetaan erikseen henkilötietojen keräämisen yhteydessä. Kerätyt tiedot poistetaan, kun tietojen säilyttäminen on käynyt tarpeettomaksi suhteessa siihen tarpeeseen, jonka perusteella tiedot on alun perin kerätty.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään.

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

Rekisterinpitäjä

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeiden tilaajarekisterin henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, jonka nojalla henkilötietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn suostumukseen perustuen. Rikosseuraamuslaitos käsittelee uutiskirjeiden tilaajarekisterin henkilötietoja uutiskirjeiden lähettämiseksi. Uutiskirjeen tilaajaksi liitytään Rikosseuraamuslaitoksen verkkosivuilta osoitteesta www.rikosseuraamus.fi .

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus sähköpostiviestin lopussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan viivytyksettä.

Rekisterin tietosisältö

Rikosseuraamuslaitoksen uutiskirjeiden tilaajarekisterin tietosisältö muodostuu tilaajarekisteriin talletettavasta sähköpostiosoitteesta ja lähetettävän uutiskirjeen kielivalinnasta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen säännönmukaiset vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietojen käsittelijänä toimii Liana Technologies Rikosseuraamuslaitoksen lukuun ja valvonnassa. Käsittelyn osalta on tehty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukainen sopimus. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle vain silloin, jos tieto on luovutettava viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty laissa.

Henkilötietojen käsittely suoritetaan EU/ETA-alueella. Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi, eli kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelu lakkautetaan.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800 00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti Rikosseuraamuslaitoksen lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavat tiedot. Rekisteriin talletetaan ja siinä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeen valtion henkilöstön palvelussuhdeasioiden, palkanmaksun ja käyttöoikeuksien hoitamiseksi.

Rikosseuraamuslaitos käsittelee välittömästi työntekijän tai virkamiehen työ- ja virkasuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työ- ja virkasuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai Rikosseuraamuslaitoksen tarjoamiin etuuksien taikka johtuvat työtehtävien erityisluonteesta siten kuin laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säädetään. Lisäksi henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan virkamieslakia (750/1994) ja - asetusta (971/1994) sekä lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004).

Henkilötietoja on talletettu myös tietosuoja-asetuksen 9 artiklan h-alakohdan mukaisesti tietoa ennalta ehkäisevää tai työterveydenhuoltoa koskevia tarkoituksia varten.

Kiekuun talletetaan myös nimikirjalain (1010/1989) ja nimikirja-asetuksen (1322/1989) mukaiset tiedot henkilöstöstä.

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstön tietoja käsitellään turvallisuusselvityksien osalta turvallisuusselvityslain 17, 23, 25–28, 31, 35 ja 37 §:n mukaisesti.

Rekisteröityjen ryhmät

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö, joka sisältää myös sivutoimiset asiantuntijat, korkeakouluja muut harjoittelijat, työllistämisvaroin palkatut henkilöt, siviilipalvelusmiehet ja niitä vastaavat määräaikaiset tai tilapäiset toimihenkilöt, viranhakijat, palkkionsaajat, ulkopuoliset matkustajat, vieraat, vuokranantajat, tietopyyntöjen tekijät, rekisteröidyn oikeuksia koskevien kyselyiden tekijät, myyntilaskuasiakkaat, ostolaskujen toimittajat tai edunsaajat sekä käyttäjärekistereihin tallennettavat ulkopuoliset henkilöt ja mahdollisesti ulkopuoliset henkilöt, joille haetaan kunniamerkkiä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Palvelussuhdetiedot

Henkilön nykyinen nimi, virkanimike, aiemmat nimet, syntymäaika, henkilötunnus, henkilönumero, edellisen järjestelmän henkilönumero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitiedot, kansalaisuus, äidinkieli, sukupuoli, lähiomainen, lähiomaisen yhteystiedot, poissaolotiedot, työaikatiedot, palvelussuhteen päättymiseen liittyvät tiedot, lomat, eläkepalvelussuhde, työuratiedot ja vaativuustasotiedot.

Viranhakijatiedot / sisäisen hakijan tiedot

Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot sekä soveltuvuusarviointien tiedot.

Maksatustiedot

Palkkaus- ja palkkiotiedot, henkilöstöltä perittävät summat, jäsenmaksutiedot, matkakorvaukset, myynti- ja ostolaskutiedot, vuokranantajatiedot, verotiedot ja ulosottotiedot.

Nimikirjatiedot

Tutkintotiedot, tieto ase-/siviilipalveluksesta, sotilasarvo, eläkepäätös, kielitaito, luottamustehtävät, myönnetyt erivapaudet, rangaistustiedot, sivutoimiluvat, virkavala ja - vakuutustiedot, virantoimituksen tai työnteon keskeytykset sekä kunniamerkit ja arvonimet.

Muut tiedot

Järjestelmien käyttövaltuudet, terveys- ja tapaturmatiedot, tilaisuuksien osallistujatiedot, virkamatkatiedot ja -korvaukset, valtion maksukorttitapahtumat ja -tiedot, työtyytyväisyystiedot, koulutustiedot sekä kehityskeskustelutiedot, käyttäjätunnus- ja käyttäjäroolitiedot, matkatiedot, kulutiedot, ajotiedot, tiedot maksuaikakortti- ja matkatiliostoista, vuosi-ilmoitusten suorituslajit, kulunvalvonnassa kertyvät tiedot sekä henkilön kuva.

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilöstön turvallisuusselvitykseen liittyviä tietoja. Turvallisuusselvityksen tulosta ei tallenneta.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa tai ulkoistaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännöllisesti turvallisuuspalveluita tuottaville palveluntarjoajille, turvallisuusviranomaisille, ulosottoviranomaisille, ammattijärjestöille, työterveyspalveluiden tuottajalle, Tahtiin (Valtion työmarkkinalaitos), rahalaitoksille palkkio- ja palkanmaksutietojen muodossa, Kevalle, verohallinnolle, suojelupoliisille, valtiokonttorille, Kelalle, oppilaitoksille, TE-toimistoille, vakuutusyhtiöille ja siviilipalveluskeskukselle sekä kunnia- ja virka-ansiomerkkejä myöntäville tahoille. Henkilötietoja käsittelevät Rikosseuraamuslaitoksen lukuun mm. Visma (M2 Blue, valtiolle.fi), CGI (Kieku, Osaava ja Handi), IBM (Notes), Palkeet (Pointti), Nordea (First Card), Valtori (Outlook, Lync/Skype, Tiimeri), OP Pohjola (yrityspalvelut), Mediamaisteri Group (Moodle), HAUS kehittämiskeskus Oy (eOppiva), Senaatti (Senaattila), Rapal (Optimaze), VR (verkkokauppa) Edenred (henkilöstön liikunta ja kulttuurietu), Stanley Security (Timecon), Mehiläinen (Esimieskompassi), Elisa, American Express Global Business Travel ja ePassi Payments Oy (ePassi).

Tahot, jotka käsittelevät tietoja Rikosseuraamuslaitoksen lukuun eli joille tietojen käsittely on ulkoistettu: Palkeet, Oikeusrekisterikeskus ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

Muita tietolähteitä ovat: Palkeet (virkauran aikana syntyneet nimikirjatiedot) Keva (eläkepäätöstiedot), Kela (päivärahapäätökset), Verohallinto (henkilöverotiedot), Ulosottoviranomainen (ulosottotiedot), Suojelupoliisi (turvallisuusselvitys- ja nuhteettomuusseurantatiedot), Tuomioistuin (mm. nimikirjalle merkittävät rangaistustiedot), Rikosseuraamuslaitoksen kulunvalvonta, Oppilaitokset, TE-toimistot, Vakuutusyhtiöt, Siviilipalveluskeskus, Oikeusministeriö, Valtiokonttori, Ammattijärjestöt, Työnhakijan työnantajat ja Vuokranantajat.

Henkilötietojen luovutukset kolmansiin maihin

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli sovitaan, että toimittaja saa siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan Suomessa sovellettavaa lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään Rikosseuraamuslaitoksen arkistonmuodostussuunnitelmissa määrätyn ajan tai muiden vastaavien määräysten mukaisesti.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista tai siirtämistä toiseen järjestelmään. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Rekisterinpitäjän yhteystiedot


Rikosseuraamuslaitoksen kehittämisen ja ohjauksen vastuualue
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde)
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: kirjaamo.rise(at)om.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Lintulahdenkatu 5
00530 Helsinki
Puhelin: 029 56 88428
Faksi: 029 56 65440
Sähköposti: tietosuojavastaava_rise(at)om.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti: Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavat tiedot.

Rekisteriin talletetaan ja siinä käsitellään henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia RSKK:n opiskelijoiden ja asiakkaiden opetuksen ja opiskelijavalinnan järjestämiseksi. RSKK:ta koskee laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (22.12.2006/1316). Lain 9 §:n 3 momentin mukaan opiskelijaksi pyrkivän tulee antaa koulutuskeskukselle opiskelijaksi ottamisen arvioinnissa tarvittavat terveydentilaansa koskevat tiedot. Turvallisuusselvityksen hakemisesta säädetään turvallisuusselvityslaissa (726/2014).

RSKK:n opiskelijoiden tietoja käsitellään turvallisuusselvityslain (19.9.2014/726) mukaisten turvallisuusselvityksien tekemiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät

RSKK:n tutkintokoulutusopiskelijat, täydennyskoulutusopiskelijat sekä edellä mainittuihin koulutuksiin hakevat henkilöt.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät


1. RSKK:n koulutuksiin hakevat henkilöt:

Asio-varausjärjestelmä

Henkilön tiedot (pakolliset):
Henkilön etu- ja sukunimi, kutsumanimi, sukupuoli, syntymäaika, ikä, puhelin, osoite, postinumero, postitoimipaikka, kotikunta, koulutus/tutkinnot, virkanimike, virkasuhde, matkapuhelin, sähköposti, hakijan oma arvio soveltua/olla soveltumaton rikosseuraamusalalle terveydentilan puolesta (kyllä/ei) sekä hakijan ilmoittama kanava, josta sai tietoa koulutuksesta.

Tämän lisäksi tutkintokoulutushakemuksessa työnantajaan, työkokemukseen ja koulutukseen liittyvät tiedot (pakolliset):
Työnantajan tiedot (nimi, alue, laitos), työsuhdetiedot, koulutustiedot sekä työkokemukseen liittyvät tiedot.

2. RSKK:n tutkintokoulutusopiskelijat ja täydennyskoulutusopiskelijat:

Optima-oppimisympäristö

Henkilön tiedot (pakolliset):
Henkilön sukunimi, käyttäjätunnus ja salasana.

Henkilön tiedot (vapaaehtoiset):
Etunimi, organisaatio1, organisaatio2, organisaatio3, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, osoite, puhelinnumero, faksinumero, titteli sekä URL.

Primus-opiskelijahallintojärjestelmä

Henkilöstä (opiskelija) kirjataan rekisteröitymisen yhteydessä:

Henkilön tiedot (pakolliset):
Henkilön sukunimi, etunimi, kutsumanimi, henkilötunnus, sukupuoli, tutkinto, jota opiskelee, luokka, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Muut tiedot

Rikosseuraamuslaitos käsittelee henkilöstön turvallisuusselvitykseen liittyviä tietoja. Turvallisuusselvityksen tulosta ei tallenneta.

Mistä henkilötiedot saadaan

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti asianhallintajärjestelmästä, paitsi alempana kuvatuissa tilanteissa. Yksittäistapauksissa henkilötietoja luovutetaan vain lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Rikosseuraamuslaitos luovuttaa opiskelijoista turvallisuusselvitykseen tarvittavia tietoja Suojelupoliisille.

Rikosseuraamuslaitos voi käyttää henkilötietojen käsittelijää tehtäviensä suorittamisessa. Henkilötietojen käsittelijöitä käytetään esimerkiksi tietojärjestelmien toimivuuden takaamiseksi. Henkilötietojen käsittelijä toimii aina rekisterinpitäjän valvonnassa ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän määrittämiä tarkoituksia varten.

1. RSKK:n koulutuksiin hakevat henkilöt

Tutkintokoulutukseen hakevien henkilötietoja luovutetaan (nimi, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero) yritykselle, joka tekee soveltuvuusarvioinnin hakijoista.
Tutkintokoulutukseen valittujen tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle, Tilastokeskukselle ja Työ- ja elinkeinotoimistolle (nimi sekä henkilöturvatunnus).

Tietoja ei luovuteta Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuolisille henkilöille, paitsi hakijoille itselleen pyynnöstä. Järjestelmästä viedään henkilötietoja excel-taulukkoon tutkintokoulutukseen ja täydennyskoulutukseen liittyviä valintoja varten. Excel-taulukot säilytetään suojatulla verkkolevyllä, johon on ainoastaan koulutuskeskuksen henkilökunnalla pääsy.

2. RSKK:n tutkintokoulutusopiskelijat ja täydennyskoulutusopiskelijat

Tietoja luovutetaan Kansaneläkelaitokselle, tilastokeskukselle, Työ- ja elinkeinotoimistolle (nimi, ja henkilöturvatunnus) sekä psykologisia testejä järjestävälle yritykselle, jolle lähetetään puhelinnumero, nimi ja sähköpostiosoite.

Rikosseuraamuslaitos luovuttaa turvallisuusselvitykseen tarvittavia tietoja Suojelupoliisille.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Henkilötietojen luovutukset kolmansiin maihin

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietojen säilytysaika

Tutkinto- ja täydennyskoulutusopiskelijoiden todistukset säilytetään pysyvästi. Tutkintokoulutukseen hakeneiden opiskelijoiden hakemusasiakirjat säilytetään hyväksyttyjen osalta 10 vuotta ja hylättyjen osalta kaksi vuotta. Myös johtokunnan pöytäkirjat säilytetään pysyvästi, niissä on henkilötietoja yhteenvedoissa hakijoista ja valintapöytäkirjoissa sekä valintapäätöksissä. Opinnäytetyöt ja niiden arvioinnit säilytetään pysyvästi. Opiskelijoiden koepaperit säilytetään vuoden ajan. Työharjoittelun palautteet säilytetään pysyvästi. Säilytys perustuu Kansallisarkiston hyväksymään arkistonmuodostussuunnitelmaan. Opiskelijoiden salassapitositoumukset säilytetään 50 vuotta.

Henkilötietoja käsitellään liittyen opintosuorituksiin ja niiden arviointiin, opinto-oikeutta koskevaan päätöksentekoon, kurinpitoasioihin, kirjastossa oleviin opinnäytetöihin (julkisiin) sekä opintoihin liittyviin keskeyttämisiin, valituksiin sekä todistusjäljennöksiin liittyen.

Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti säilytetään pysyvästi opiskelijavalintaa koskevat kantelut ja oikaisupyynnöt, opiskelijoiden nimiluettelot, opiskelijoiden valitukset kurinpitopäätöksissä sekä tutkielmat ja opinnäytetyöt ja niiden lausunnot sekä todistusjäljennökset.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin tietoihin eli oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy selosteen alusta.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Rikosseuraamuslaitos oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää myös virheellisten henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Pyyntö tulee esittää kirjallisesti Rikosseuraamuslaitoksen kirjaamoon, jonka osoite löytyy tämän tietosuojaselosteen alusta.

Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lakia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735

Tutkimusten tietosuojaselosteet

Rikosseuraamuslaitoksessa voidaan tehdä tutkimustyötä ja Rikosseuraamuslaitos voi antaa tiettyjen ehtojen täyttyessä tutkimusluvan myös laitoksen ulkopuoliselle tutkijalle. Alla olevan linkin takaa löytyy lisätietoa siitä, miten henkilötietoja käsitellään tutkimuksissa. Sivulle on listattu käynnissä olevien tutkimusten tietosuojaselosteet.

Rikosseuraamuslaitoksen tutkimusten tietosuojaselosteet

Julkaistu 31.3.2023