En anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten i sin tjänsteväst står mot bakgrund av muren. Det står Brottspåföljdsmyndigheten på ryggen på västen.

Vi för­be­re­der för ett liv utan brott

tryggt mot öpp­na­re straff­verk­stäl­lig­het
Läs mer om oss
En person i uniform har en radiotelefon hängande på bältet och han håller i handen en nyckelknippa som är fäst i en kedja.

Job­ba hos Brottspå­följds­myn­dig­he­ten

Kar­riär­be­rät­tel­ser och le­di­ga jobb
Kom och job­ba hos oss!
En person i tjänsteuniform pratar i radiotelefon.

Stu­de­ra till väk­ta­re

Brottspå­följds­om­rå­dets ut­bild­nings­cen­tral är den enda läro­in­rätt­ning i Fin­land som an­ord­nar ut­bild­ning
som ger be­hö­rig­het för över­vak­nings- och hand­led­nings­upp­gif­ter i de fin­länds­ka fäng­el­ser­na.
Läs mer
Se vi­deo om Brottspå­följds­myn­dig­he­ten. Vär­de­grund som all vår verk­sam­het vi­lar på.

Av­brott i kryp­te­rad e-post 28.2.–1.3.2023 på grund av un­der­håll av tjäns­ten Tur­va­vi­esti

Kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ten Tur­va­vi­esti un­der­hålls un­der nat­ten mel­lan tis­dag 28.2. kl. 17 och ons­dag 1.3. kl. 6. Det är inte möj­ligt att skic­ka kryp­te­rad e-post i Tur­va­vi­esti-por­ta­len un­der av­brot­tet då tjäns­ten inte är till­gäng­lig.
Läs mer (Oikeus.fi)